پنجمین دوره

چهارمین دوره

سومین دوره

دومین دوره

اولین دوره

در اولین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی کارنامه یکساله عکاسان مطبوعاتی و رسانه ها توسط ۳۰داور که همگی از اساتید، صاحب نظران و عکاسان برجسته مطبوعاتی بودند مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در 7 بخش خبری ، مستند اجتماعی ، ورزشی، عکاس زن ، عکاسان استان ها ، پیشگامان و روزنامه برتر در بخش عکس ، برگزیدگان معرفی شدند.