پنجمین دوره

کاندیدای مجموعه ورزشی

...

کاندیدای مجموعه ورزشی

...

کاندیدای مجموعه ورزشی

...

کاندیدای مجموعه پرتره

...

کاندیدای مجموعه پرتره

...

کاندیدای مجموعه پرتره

...

کاندیدای مجموعه پرتره

...

کاندیدای مجموعه خبری

...

کاندیدای مجموعه خبری

...

کاندیدای مجموعه خبری

...

کاندیدای مجموعه خبری

...

کاندیدای مجموعه خبری

...

کاندیدای تک عکس ورزشی

...

کاندیدای تک عکس ورزشی

...

کاندیدای تک عکس ورزشی

...

کاندیدای تک عکس ورزشی

...

کاندیدای تک عکس ورزشی

...

برگزیده تک عکس ورزشی

...

کاندیدای تک عکس پرتره

...

کاندیدای تک عکس پرتره

...

کاندیدای تک عکس پرتره

...

کاندیدای تک عکس پرتره

...

برگزیده تک عکس پرتره

...

کاندیدای تک عکس خبری

...

کاندیدای تک عکس خبری

...

کاندیدای تک عکس خبری

...

برگزیده تک عکس خبری

...

کاندیدای مجموعه محیط زیست

...

کاندیدای مجموعه محیط زیست

...

کاندیدای مجموعه محیط زیست

...

مجموعه برگزیده محیط زیست

...

تک عکس برگزیده – محیط زیست

...

کاندیدای تک عکس محیط زیست

...

کاندیدای تک عکس محیط زیست

...

کاندیدای تک عکس محیط زیست

...

مجموعه برگزیده پرتره

...

مجموعه برگزیده ورزشی

...

مجموعه برگزیده خبری

...

کاندیدای مجموعه محیط زیست

...

کاندیدای تک عکس محیط زیست

...

کاندیدای تک عکس پرتره

...

چهارمین دوره

تک عکس برگزیده – محیط زیست

...

کاندیدای تک عکس خبری

...

کاندیدای تک عکس خبری

...

کاندیدای تک عکس پرتره

...

کاندیدای تک عکس پرتره

...

برگزیده تک عکس پرتره

...

تک عکس برگزیده – ورزشی

...

کاندیدای تک عکس ورزشی

...

کاندیدای تک عکس ورزشی

...

کاندیدای تک عکس محیط زیست

...

کاندیدای تک عکس محیط زیست

...

کاندیدای تک عکس محیط زیست

...

تک عکس برگزیده – خبری

...

کاندیدای تک عکس خبری

...

کاندیدای مجموعه خبری

...

کاندیدای تک عکس خبری

...

مجموعه برگزیده پرتره

...

کاندیدای تک عکس خبری

...

مجموعه برگزیده ورزشی

...

کاندیدای تک عکس خبری

...

مجموعه برگزیده خبری

...

سومین دوره

بعد از 2 سال

...

اولین تیم کشتی سندروم داون جهان

...

شیرجه به رویای کودکانه

...

در محاصره دود مشعل های نفتی

...

مجموعه برگزیده محیط زیست

...

شکل متعالی جنایت

...

کابوس ها و رویاها

...

من هم یک «مهاجر» هستم

...

استادیوم خانگی

...

حادثه تروریستی 31 شهریور

...

مجموعه – مستند اجتماعی

...

دست های آبی

...

کاندیدای تک عکس خبری

...

کاندیدای تک عکس خبری

...

تک عکس برگزیده – خبری

...

تک عکس برگزیده – محیط زیست

...

کاندیدای تک عکس محیط زیست

...

کاندیدای تک عکس پرتره

...

تک عکس برگزیده – پرتره

...

تک عکس برگزیده – ورزشی

...

کاندیدای تک عکس ورزشی

...

کاندیدای تک عکس ورزشی

...

دومین دوره

مجموعه برگزیده ورزشی

...

آتش در تالاب

...

مجموعه برگزیده محیط زیست

...

کاندیدای تک عکس ورزشی

...

کاندیدای تک عکس ورزشی

...

تک عکس برگزیده – ورزشی

...

کاندیدای تک عکس پرتره

...

کاندیدای تک عکس پرتره

...

تک عکس برگزیده – پرتره

...

کاندیدای تک عکس خبری

...

کاندیدای تک عکس خبری

...

تک عکس برگزیده – خبری

...

کاندیدای تک عکس محیط زیست

...

کاندیدای تک عکس محیط زیست

...

تک عکس برگزیده – محیط زیست

...

واژگون

...

کاندیدای تک عکس پرتره

...

مجموعه پرتره برگزیده

...

اعتراضات دی 1396 – اصفهان

...

روهینگیا بین امید و آرزو

...

آزاد سازی شهر الحویجه

...

دیار فراموش شدگان

...

کوچ وانت نیسان آبی

...

دور از خانه

...

اولین دوره

در اولین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی کارنامه یکساله عکاسان مطبوعاتی و رسانه ها توسط ۳۰داور که همگی از اساتید، صاحب نظران و عکاسان برجسته مطبوعاتی بودند مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در 7 بخش خبری ، مستند اجتماعی ، ورزشی، عکاس زن ، عکاسان استان ها ، پیشگامان و روزنامه برتر در بخش عکس ، برگزیدگان معرفی شدند.