سومین دوره

آگوست 29, 2020

بعد از 2 سال

[…]
آگوست 29, 2020

اولین تیم کشتی سندروم داون جهان

[…]
آگوست 29, 2020

شیرجه به رویای کودکانه

[…]
آگوست 29, 2020

در محاصره دود مشعل های نفتی

[…]
آگوست 29, 2020

مجموعه برگزیده محیط زیست

[…]
آگوست 29, 2020

شکل متعالی جنایت

[…]
آگوست 29, 2020

کابوس ها و رویاها

[…]
آگوست 29, 2020

من هم یک «مهاجر» هستم

[…]
آگوست 29, 2020

استادیوم خانگی

[…]
آگوست 29, 2020

حادثه تروریستی 31 شهریور

[…]
آگوست 29, 2020

مجموعه – مستند اجتماعی

[…]
آگوست 29, 2020

دست های آبی

[…]
آگوست 29, 2020

غلام محمد، چشم هایی در انتظار یاری

[…]
آگوست 29, 2020

کاندیدای تک عکس خبری

[…]
آگوست 29, 2020

کاندیدای تک عکس خبری

[…]
آگوست 29, 2020

تک عکس برگزیده – خبری

[…]
آگوست 29, 2020

تک عکس برگزیده – محیط زیست

[…]
آگوست 29, 2020

کاندیدای تک عکس محیط زیست

[…]
آگوست 29, 2020

تک عکس برگزیده – مستند اجتماعی

[…]
آگوست 29, 2020

کاندیدای تک عکس مستند اجتماعی

[…]
آگوست 29, 2020

کاندیدای تک عکس مستند اجتماعی

[…]
آگوست 29, 2020

کاندیدای تک عکس پرتره

[…]
آگوست 29, 2020

تک عکس برگزیده – پرتره

[…]
آگوست 29, 2020

تک عکس برگزیده – ورزشی

[…]
آگوست 29, 2020

کاندیدای تک عکس ورزشی

[…]
آگوست 29, 2020

کاندیدای تک عکس ورزشی

[…]