انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران

جولای 22, 2021

کاندیدای مجموعه ورزشی

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای مجموعه ورزشی

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای مجموعه ورزشی

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای مجموعه پرتره

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای مجموعه پرتره

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای مجموعه پرتره

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای مجموعه پرتره

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای مجموعه خبری

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای مجموعه خبری

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای مجموعه خبری

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای مجموعه خبری

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای مجموعه خبری

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای تک عکس ورزشی

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای تک عکس ورزشی

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای تک عکس ورزشی

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای تک عکس ورزشی

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای تک عکس ورزشی

[…]
جولای 22, 2021

برگزیده تک عکس ورزشی

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای تک عکس پرتره

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای تک عکس پرتره

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای تک عکس پرتره

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای تک عکس پرتره

[…]
جولای 22, 2021

برگزیده تک عکس پرتره

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای تک عکس خبری

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای تک عکس خبری

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای تک عکس خبری

[…]
جولای 22, 2021

برگزیده تک عکس خبری

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای مجموعه محیط زیست

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای مجموعه محیط زیست

[…]
جولای 22, 2021

کاندیدای مجموعه محیط زیست

[…]
جولای 22, 2021

مجموعه برگزیده محیط زیست

[…]
جولای 21, 2021

کاندیدای تک عکس محیط زیست

[…]
جولای 21, 2021

کاندیدای تک عکس محیط زیست

[…]
جولای 21, 2021

تک عکس برگزیده – محیط زیست

[…]
جولای 21, 2021

کاندیدای مجموعه مسائل معاصر

[…]
جولای 21, 2021

مجموعه برگزیده مسائل معاصر

[…]
جولای 21, 2021

کاندیدای مجموعه مسائل معاصر

[…]
جولای 21, 2021

کاندیدای مجموعه مسائل معاصر

[…]
جولای 21, 2021

کاندیدای تک عکس مسائل معاصر

[…]
جولای 21, 2021

کاندیدای تک عکس مسائل معاصر

[…]
جولای 21, 2021

کاندیدای تک عکس مسائل معاصر

[…]
جولای 21, 2021

کاندیدای تک عکس مسائل معاصر

[…]
جولای 21, 2021

تک عکس برگزیده – مسائل معاصر

[…]
جولای 21, 2021

کاندیدای تک عکس محیط زیست

[…]
جولای 21, 2021

مجموعه برگزیده ورزشی

[…]
جولای 21, 2021

مجموعه برگزیده خبری

[…]
جولای 21, 2021

مجموعه برگزیده پرتره

[…]
سپتامبر 11, 2020

تک عکس برگزیده – محیط زیست

[…]
سپتامبر 11, 2020

کاندیدای تک عکس مسائل معاصر

[…]
سپتامبر 11, 2020

کاندیدای تک عکس مسائل معاصر

[…]
سپتامبر 11, 2020

کاندیدای تک عکس مسائل معاصر

[…]
سپتامبر 11, 2020

کاندیدای تک عکس مسائل معاصر

[…]
سپتامبر 11, 2020

کاندیدای تک عکس ورزشی

[…]
سپتامبر 11, 2020

کاندیدای تک عکس پرتره

[…]
سپتامبر 11, 2020

کاندیدای تک عکس خبری

[…]
سپتامبر 11, 2020

کاندیدای تک عکس خبری

[…]
سپتامبر 11, 2020

کاندیدای تک عکس خبری

[…]
سپتامبر 11, 2020

کاندیدای تک عکس خبری

[…]
سپتامبر 11, 2020

کاندیدای تک عکس پرتره

[…]
سپتامبر 11, 2020

برگزیده تک عکس پرتره

[…]
سپتامبر 11, 2020

تک عکس برگزیده – ورزشی

[…]
سپتامبر 11, 2020

کاندیدای تک عکس ورزشی

[…]
سپتامبر 11, 2020

مجموعه برگزیده مسائل معاصر

[…]
سپتامبر 11, 2020

کاندیدای مجموعه خبری

[…]
سپتامبر 11, 2020

مجموعه برگزیده پرتره

[…]
سپتامبر 11, 2020

مجموعه برگزیده ورزشی

[…]
سپتامبر 11, 2020

کاندیدای تک عکس خبری

[…]
سپتامبر 11, 2020

کاندیدای تک عکس خبری

[…]
سپتامبر 11, 2020

تک عکس برگزیده – خبری

[…]
سپتامبر 11, 2020

کاندیدای تک عکس محیط زیست

[…]
سپتامبر 11, 2020

کاندیدای تک عکس محیط زیست

[…]
سپتامبر 11, 2020

کاندیدای تک عکس محیط زیست

[…]
سپتامبر 11, 2020

مجموعه برگزیده خبری

[…]
سپتامبر 11, 2020

کاندیدای مجموعه مسائل معاصر

[…]
سپتامبر 11, 2020

کاندیدای مجموعه مسائل معاصر

[…]
سپتامبر 11, 2020

تک عکس برگزیده – مسائل معاصر

[…]
سپتامبر 7, 2020

اولین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران

[…]
آگوست 29, 2020

بعد از 2 سال

[…]
آگوست 29, 2020

اولین تیم کشتی سندروم داون جهان

[…]
آگوست 29, 2020

شیرجه به رویای کودکانه

[…]
آگوست 29, 2020

در محاصره دود مشعل های نفتی

[…]
آگوست 29, 2020

کاندیدای مجموعه محیط زیست

[…]
آگوست 29, 2020

مجموعه برگزیده محیط زیست

[…]
آگوست 29, 2020

شکل متعالی جنایت

[…]
آگوست 29, 2020

کابوس ها و رویاها

[…]
آگوست 29, 2020

من هم یک «مهاجر» هستم

[…]
آگوست 29, 2020

استادیوم خانگی

[…]
آگوست 29, 2020

حادثه تروریستی 31 شهریور

[…]
آگوست 29, 2020

مجموعه – مستند اجتماعی

[…]
آگوست 29, 2020

دست های آبی

[…]
آگوست 29, 2020

غلام محمد، چشم هایی در انتظار یاری

[…]
آگوست 29, 2020

کاندیدای تک عکس خبری

[…]
آگوست 29, 2020

کاندیدای تک عکس خبری

[…]
آگوست 29, 2020

تک عکس برگزیده – خبری

[…]
آگوست 29, 2020

کاندیدای تک عکس محیط زیست

[…]
آگوست 29, 2020

تک عکس برگزیده – محیط زیست

[…]
آگوست 29, 2020

کاندیدای تک عکس محیط زیست

[…]
آگوست 29, 2020

تک عکس برگزیده – مستند اجتماعی

[…]
آگوست 29, 2020

کاندیدای تک عکس مستند اجتماعی

[…]
آگوست 29, 2020

کاندیدای تک عکس مستند اجتماعی

[…]