خبری

کاندیدای مجموعه خبری
مجموعه برگزیده خبری
تک عکس برگزیده – خبری
کاندیدای تک عکس خبری
کاندیدای تک عکس خبری
کاندیدای تک عکس خبری
کاندیدای تک عکس خبری
کاندیدای تک عکس خبری
کاندیدای تک عکس خبری

مسائل معاصر

مجموعه برگزیده مسائل معاصر
کاندیدای مجموعه مسائل معاصر
کاندیدای مجموعه مسائل معاصر
کاندیدای تک عکس مسائل معاصر
کاندیدای تک عکس مسائل معاصر
کاندیدای تک عکس مسائل معاصر
کاندیدای تک عکس مسائل معاصر
تک عکس برگزیده – مسائل معاصر

محیط زیست

تک عکس برگزیده – محیط زیست
کاندیدای تک عکس محیط زیست
کاندیدای تک عکس محیط زیست
کاندیدای تک عکس محیط زیست

پرتره

مجموعه برگزیده پرتره
کاندیدای تک عکس پرتره
کاندیدای تک عکس پرتره
برگزیده تک عکس پرتره

ورزشی

مجموعه برگزیده ورزشی
تک عکس برگزیده – ورزشی
کاندیدای تک عکس ورزشی
کاندیدای تک عکس ورزشی