دومین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران

عملیات آزاد سازی شهر الحویجه عراق
DS-6-2
DS-12-3

دیار فراموش شدگان

محمد بقال عسکری
PS-9
Rare Diseases

بیماری نادر

منا هوبه فکر
ES-3
ES-11-1

آتش در تالاب

سینا یعقوبی پور
SS-3